fbpx

Dzisiaj bez przydługich wstępów – subiektywny ranking Śledzi i 10 moich ulubionych psich cytatów. Kolejność przypadkowa!

 

Do not make the mistake of treating your dogs like humans or they will treat you like dogs.  

Nie popełnij błędu i nie traktuj swojego psa jak człowieka, albowiem on potraktuje cię jak psa.

Martha Scott

People always joke that ‚dog’ spells ‚god’ backwards. They should consider that it might be the higher power coming down to see just how well they do, what kind of people they are. The animals are right here, right in front of us. And how we treat these companions is a test.

Ludzie zawsze żartują, że „dog” od tyłu to „god”. Powinni wziąć pod uwagę, że możliwe, że ktoś większy zstępuje do nas by sprawdzić, jakimi ludźmi jesteśmy. Zwierzęta są tutaj, tuż obok nas, a to, jak traktujemy naszych towarzyszy, to sprawdzian.

Linda Blair 

 

Ever consider what pets must think of us? I mean, here we come back from a grocery store with the most amazing haul – chicken, pork, half a cow. They must think we’re the greatest hunters on earth!

Zastanawiałeś się kiedyś, co one o nas muszą myśleć? No popatrz tylko – wracamy ze spożywczego z niesamowitą zdobyczą: kurczakiem, wieprzowiną, połową cielaka. Muszą myśleć, że jesteśmy najlepszymi myśliwymi na świecie!

Anne Tyler

 

Before you get a dog, you can’t quite imagine what living with one might be like; afterward, you can’t imagine living any other way.

Zanim sprawisz sobie psa nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało wasze wspólne życie; później nie jesteś w stanie sobie wyobrazić życia w żaden inny sposób.

Caroline Knapp

 

The average dog is a nicer person than the average person.

Przeciętny pies jest przyjemniejszym człowiekiem od przeciętnego człowieka.

Andrew A. Rooney

 

Life is like a dogsled team. If you ain’t the lead dog, the scenery never changes.

Życie jest jak psi zaprzęg. Jeśli nie jesteś na przedzie, widok nigdy się nie zmienia.

Lewis Grizzard

 

Fall in love with a dog, and in many ways you enter a new orbit, a universe that features not just new colors but new rituals, new rules, a new way of experiencing attachment.

Pokochaj psa, a pod wieloma względami wejdziesz na nową orbitę, wejdziesz do wszechświata, w którym zobaczysz nie tylko nowe kolory, ale również nowe zwyczaje, nowe zasady, nowy sposób postrzegania zaangażowania.

Caroline Knapp

 
 

 

From time to time, people tell me, „lighten up, it’s just a dog”. If you, too, think it’s „just a dog,” then you will probably understand phases like „just a friend,” „just a sunrise,” or  „just a promise.” „Just a dog” brings into my life the very essence of friendship, trust, and pure unbridled joy. „Just a dog” brings out the compassion and patience that make me a better person. Because of „just a dog” I will rise early, take long walks and look longingly to the future. So for me and folks like me, it’s not „just a dog” but an embodiment of all the hopes and dreams of the future, the fond memories of the past,
and the pure joy of the moment. „Just a dog” brings out what’s good in me and diverts my thoughts away from myself and the
worries of the day. I hope that someday they can understand that
it’s not „just a dog” but the thing that gives me humanity and keeps me from being „just a man.” So the next time you hear the phrase „just a dog” just smile, because they „just don’t understand.”

Od czasu do czasu ludzie mówią mi: “Spokojnie, to tylko pies.” Jeśli ty także myślisz, że to “tylko pies”, to może  używasz też określeń takich jak: “tylko przyjaciel”, “tylko wschód słońca”, “tylko obietnica”. “Tylko pies” wniósł do mego życia istotę przyjaźni, zaufania i czystej, nieposkromionej radości. “Tylko pies” okazuje mi współczucie i cierpliwość, które sprawiają, że staję się lepszym człowiekiem. Z powodu „tylko psa” wstaję rano, chodzę na długie spacery i patrzę ze spokojem w przyszłość. Bo dla mnie i ludzi takich jak ja, to nie “tylko pies”, ale ucieleśnienie wszystkich nadziei i marzeń o przyszłości, dobrych wspomnień i czystej radości z chwili, która trwa. “Tylko pies” wydobywa to, co we mnie dobre i odwraca moje myśli ode mnie i codziennych trosk. Mam nadzieję, że pewnego dnia zrozumieją, że to nie “tylko pies”, ale istota, która uczy mnie człowieczeństwa i sprawia, że jestem czymś więcej niż „tylko człowiekiem”. Następnym razem gdy usłyszysz zdanie „to tylko pies” po prostu się uśmiechnij – oni po prostu nie rozumieją.

Sandra Dee

 
 

If there are no dogs in Heaven, then when I die I want to go where they went.

Jeśli w niebie nie ma psów, to gdy umrę chcę pójść tam, gdzie idą one.

Will Rogers

 

The fidelity of a dog is a precious gift demanding no less binding moral responsibilities than the friendship of a human being. The bond with a true dog is as lasting as the ties of this earth can ever be, a fact which should be noted by anyone who decides to acquire a canine friend.

Wierność psa jest cennym podarunkiem, który nakłada nie mniejsze zobowiązania aniżeli przyjaźń człowieka! Związek z wiernym psem jest tak „wieczny”, jak w ogóle mogą być trwałe związki istot żywych na tej ziemi. Niech pamięta o tym każdy, kto bierze sobie psa.

Will Rogers

Do not make the mistake of treating your dogs like humans or they will treat you like dogs.
Read more at: http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/martha_scott.html
Komentarze